A direkt marketing jellemző fajtái

A postai DM fogalma

A postai DM levél mérete és tömeghatárok

A postai DM levél címzése

Belföldi válaszküldemény (ingyenes válaszlevél)

A lemondás (megtiltás, hozzájárulás, visszavonás) lehetővé tétele érdekében a feladó köteles postai úton térítésmentesen feladható, könyvelt küldeményként, igazolható módon kézbesíthető címzett válaszlevelet (válaszküldeményt) helyezni a címzett reklámküldeménybe.

Válaszküldemény szolgáltatás igénybevétele esetén az ügyfél belföldi küldeményéhez - válaszadás céljából - csak a saját nevére és postafiók címére megcímzett levelet, levelezőlapot (válaszküldeményt) csatolhat. A szolgáltatás igénybevétele a Postával kötött, külön írásbeli szerződés alapján történik, melynek mellékletét képezi az ügyfél által bemutatott és a Posta által jóváhagyott, szerződő felek által szignált válaszküldemény-mintapéldány egy eredeti példánya. A Posta részére - kibocsátásonként - kell mintaküldeményt bemutatni.

Az ingyenes válaszlevél lehet tehát sima levél, vagy levelezőlap is. A levelezőlapra eltérő méret és tömeghatárok vonatkoznak.

A fenti rendelkezésből az is kiderül, hogy az ingyenes válaszboríték igénybevételéhez előzetesen egy mintaküldeményt kell küldeni a postának és szerződni is kell vele külön. Ez a külön megállapodás azért is fontos, mert, ha a feladó nem köt szerződést a postával az ingyenes válaszlevelekre (vagy egyébként nem felel meg a válaszlevél a jelen pontban írtaknak), akkor a posta csak akkor kézbesíti a címzett válaszlevelét, ha a címzett (jelen esetben már feladó) a kézbesítés díját megfizeti, és a küldemény feladási díján kívül a bérmentesítetlenségi pótdíjat (portódíjat) is megfizeti.

A válaszlevél, illetve a válasz-levelezőlap méret- és tömeghatára megegyezik a belföldi levél, illetve levelezőlap méret- és tömeghatáraival.

A válaszküldemény kialakítási feltételeit a Posta által kiadott műszaki útmutató tartalmazza. A válaszküldeményeket minden esetben a műszaki útmutatóban meghatározott paraméterek szerint kell előállítani.

A könyvelt és a díjmentesen feladott küldeménynél a küldemény címoldalán (annak bal felső sarkában) - visszakézbesítési címként - a feladó címadatait is fel kell tüntetni. Erre tekintettel javasoljuk, hogy vagy a DM-ben kerüljön sor a címzettek figyelmének felhívására, hogy a válaszlevelet csak úgy tudják visszaküldeni, ha bal felső sarokba beírják a nevüket, címüket, vagy pedig előre címezzétek meg a válaszleveleket a feladók adataival is.

Tilalmi lista (Robinson-lista)

Honnan gyűjthetőek név- és lakcímadatok?

Küldhetek-e postai DM levelet ügyfelemnek a vásárláskor megadott lakcímére?

Telemarketing fogalma, fajtái

Miről kell tájékoztatni a hívó felet?

Számkijelzési kötelezettség

Letiltás joga (opt out)

Számgenerálás, és az alapján történő hívások engedélyezettek-e?

Hozzájárulási nyilatkozat

Beszerezhető-e elektronikus úton az előzetes hozzájárulás?

Beszerezhető-e tele-marketing útján az előzetes hozzájárulás?

Elektronikus DM esetén hogyan kell biztosítani a hozzájárulás visszavonásának a lehetőségét?

Esetek, amikor csak a címzett hozzájárulásával kerülhet sor az adatkezelésre

Engedély nélküli is megkereshetek valakit telefonon vagy postai úton reklámajánlattal?

Ha a telefonkönyvben hozzáférhető az érintett telefonszáma, akkor megkereshető értékesítés céljából?

Küldhetek-e reklámüzenetet nyilvánosan elérhető e-mail címekre, telefonszámokra?

Facebook üzenetben küldött reklám is címzett eDM-nek minősül?

Miről kell tájékoztatni a telefonon, levélben, vagy e-mailben megkeresett személyt?

Panasztételi és jogorvoslati lehetőségek

Mik a következményei a panaszoknak a cégre nézve?

Jár-e kártérítés az érintettnek?