A direkt marketing jellemző fajtái

A postai DM fogalma

A postai DM levél mérete és tömeghatárok

A postai DM levél címzése

Belföldi válaszküldemény (ingyenes válaszlevél)

Tilalmi lista (Robinson-lista)

Honnan gyűjthetőek név- és lakcímadatok?

Küldhetek-e postai DM levelet ügyfelemnek a vásárláskor megadott lakcímére?

Telemarketing fogalma, fajtái

Miről kell tájékoztatni a hívó felet?

Számkijelzési kötelezettség

Letiltás joga (opt out)

Számgenerálás, és az alapján történő hívások engedélyezettek-e?

Hozzájárulási nyilatkozat

Beszerezhető-e elektronikus úton az előzetes hozzájárulás?

Beszerezhető-e tele-marketing útján az előzetes hozzájárulás?

Elektronikus DM esetén hogyan kell biztosítani a hozzájárulás visszavonásának a lehetőségét?

Esetek, amikor csak a címzett hozzájárulásával kerülhet sor az adatkezelésre

Engedély nélküli is megkereshetek valakit telefonon vagy postai úton reklámajánlattal?

Ha a telefonkönyvben hozzáférhető az érintett telefonszáma, akkor megkereshető értékesítés céljából?

Küldhetek-e reklámüzenetet nyilvánosan elérhető e-mail címekre, telefonszámokra?

Facebook üzenetben küldött reklám is címzett eDM-nek minősül?

Miről kell tájékoztatni a telefonon, levélben, vagy e-mailben megkeresett személyt?

Panasztételi és jogorvoslati lehetőségek

Mik a következményei a panaszoknak a cégre nézve?

Jár-e kártérítés az érintettnek?

Abban az esetben, ha bírósághoz fordul adatkezelési jogsérelem miatt, és a bíróság megállapítja a jogsértést, úgy erre irányuló kérelem esetén a törvény alapján lehetőség nyílik sérelemdíj, illetve kártérítés megállapítására. Kártérítési igény esetén a kár bekövetkezését, valamint annak összegét a sérelmet szenvedett félnek kell bizonyítani. A kár mértéke mindig az adott helyzettől függ, azaz attól, hogy mekkora jogsérelem érte az érintetett.

Az adatkezelő mentesülhet a felelősség alól (azaz nem kell kártérítést fizetnie), ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ezen kívül – amennyiben bármilyen mértékben az érintett (aki a jogsértést elszenvedte) szándékosan járt el vagy súlyosan gondatlanul, és a kár bekövetkezése részben vagy egészben erre vezethető vissza, úgy a kárnak ezt a részét az adatkezelő nem köteles megtéríteni.