Jogszabályok / Adatvédelmi kérdésekben alkalmazandó jogszabályok

GDPR

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet/ General Data Protection Regulation, GDPR) előírásai a magyar jogalanyokra (pl. az érintettekre, az adatkezelőkre és adatfeldolgozókra, a hatóságokra és a bíróságokra) 2018. május 25-től közvetlenül alkalmazandók, kivéve azokat, amelyek teljes körű alkalmazásához, végrehajtásához az egyes tagállamok nemzeti jogszabályaiban előírt további rendelkezések szükségesek. Emellett a rendelet bizonyos – korlátozott – körben lehetőséget ad a tagállamoknak kiegészítő vagy ahhoz képest meghatározott irányban eltérő szabályok megalkotására.

Az általános adatvédelmi rendelet a reklámtevékenységhez annyiban kapcsolódik, hogy a címzett reklámüzenetek kiküldése minden esetben párosul személyes adatkezeléssel, figyelemmel arra, hogy konkrét személyeknek (címzetteknek) kerül kiküldésre a reklámanyag, ezért a direkt marketing tevékenységre az általános adatvédelmi rendelet előírásait is alkalmazni kell.

Az általános adatvédelmi rendeletben olvashatsz arról, hogy mi a személyes adat, különleges adat, milyen esetekben lehet a személyes adatokat kezelni, továbbá amennyiben személyes adatokat szolgáltattál az adatkezelőnek, akkor milyen jogaid lehetnek az adatkezelővel szemben. Az általános adatvédelmi rendelet tartalmazza továbbá, hogy az adatkezelőnek milyen kötelezettségei vannak az adatkezelések során, pl.: kell-e hatásvizsgálatot készíteni vagy adatvédelmi tisztviselőt kijelölni.