Reklámszabályok

A reklám fogalmát a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény határozza meg. Mit szabad, és mit nem egy reklámban?

Általános

A fogyasztó a bíróságon kívül még milyen módon érvényesítheti jogait?

A fogyasztó jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésének módja lehet a békéltető testületi eljárás. A békéltető testület elsődlegesen a felek közti egyezség létrehozására törekszik. Ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testületi eljárás tehát a bírósági eljáráshoz képest egy gyorsabb és olcsóbb lehetőséget jelent a fogyasztói jogvitában érintett felek számára. Az eljárás nem nyilvános, kivéve, ha az eljárás nyilvánosságához mindkét fél hozzájárul.

A béltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő, ugyanakkor független testület. Tagjait egyrészről a kereskedelmi és iparkamarák, valamint a megyei (fővárosi) agrárkamarák, másrészről pedig a fogyasztó érdekek képviseletét ellátó egyesületek egyenlő arányban jelölik ki. A békéltető testület háromtagú tanácsban jár el, kivéve, ha a testület elnöke szerint a fogyasztói jogvita egyszerű megítélésű, mert ez esetben egyedül eljáró testületi tagot is kijelölhet az ügy lefolytatására. Ez utóbbi esetben is háromtagú tanácsban jár el a testület, ha azt mindkét fél kéri.

🔗 közvetlen hivatkozás
Az összehasonlító reklám

Az összehasonlító reklám önmagában nem tilos, viszont objektívnek kell lennie és nem sértheti a versenytárs jó hírnevét, nem lehet tisztességtelen, stb.

Az összehasonlító reklám:

 • kizárólag azonos rendeltetésű vagy azonos szükségleteket kielégítő árukat hasonlíthat össze,
 • tárgyilagosan köteles összehasonlítani az áruk egy vagy több lényeges, meghatározó, jellemző és ellenőrizhető tulajdonságát, az áruk árainak összehasonlítását köteles tárgyilagosan bemutatni,
 • nem sértheti más vállalkozás vagy annak cégneve, áruja, árujelzője vagy egyéb megjelölése jó hírnevét,
 • nem vezethet összetévesztésre a reklámozó és az azonos vagy hasonló tevékenységet folytató más vállalkozás (…) megjelölése között,
 • nem vezethet más vállalkozás (…) jó hírnevéből adódó tisztességtelen előnyszerzésre, és
 • nem sértheti más vállalkozás áruja, illetve annak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 6. §-ában rögzített jellemzői utánzásának tilalmát.
🔗 közvetlen hivatkozás
Elegendő, ha a részletekről utólag, egyéb felületeken, pl. weboldalon tájékozódhat a fogyasztó?

A Gazdasági Versenyhivatal álláspontja szerint a válasz NEM. Ha a TV reklámban csak a pozitívumokat sorolod fel, azonban például online minden információt elérhetővé teszel, attól a TV reklám nem válik jogszerűvé.

Minden reklámeszköz vonatkozásában a lehetőségekhez képest teljes tájékoztatást szükséges nyújtani. Egyoldalú tájékoztatásból adódó megtévesztés alól nem mentesít az sem, ha felhívod a fogyasztó figyelmét, hogy a további részleteket hol találja. A hatóság álláspontja szerint nem elvárható, hogy a fogyasztó „kutasson” valamennyi információ után.

🔗 közvetlen hivatkozás
Hova jegyezheti fel panaszait az elégedetlen fogyasztó?

A vásárló az üzlet működésével kapcsolatos észrevételeit, megjegyzéseit, panaszait a vásárlók könyvébe jegyezheti fel, melynek jól látható, mindenki számára elérhető helyen kell elhelyezve lennie. A vásárlók könyvét a jegyző mint elsőfokú kereskedelmi hatóság a kereskedő kérelmére aláírásával és bélyegzőlenyomatával haladéktalanul hitelesíti, ha az megfelel a formai követelményeknek.

A vásárlók könyvének formai követelményei:

 • nyomdai úton előállított, legalább tíz A/4-es vagy A/5-ös méretű lapot tartalmazó nyomtatvány
 • tartalmazza a kereskedő nevét, címét és székhelyét, cégjegyzékszámát, továbbá az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát és a vásárlók könyve használatba vételének időpontját.

A kereskedelmi tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságok két évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, valamint az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát.

🔗 közvetlen hivatkozás
Ki minősül a reklámjogban gyermekkorúnak, fiatalkorúnak és kiskorúnak?

A reklámtörvény alapján gyermekkorúnak minősül, aki a 14. életévét nem töltötte be, és fiatalkorú személy az a 18 év alatti, aki a 14. életévét már betöltötte.

Egyes törvények a kiskorú kifejezést használják, amely egységesen a 18. életévüket még be nem töltött személyeket jelöli.

🔗 közvetlen hivatkozás
Mely információkról köteles a vállalkozás tájékoztatni engem?

A vállalkozás köteles tájékoztatást nyújtani a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről és módjáról, valamint a panaszok közlésének érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről, illetve – ha a panaszok benyújtására ilyen módon is van lehetőség – e-mail címéről és internetes címéről, telefonszámáról. A tájékoztatásnak jól láthatónak és olvashatónak kell lennie.

Ezeken felül tájékoztatni kell a fogyasztókat az üzletben működő biztonsági szolgálat nevéről és székhelyéről, működésének vásárlókat érintő szabályairól pedig a vásárlókat jól láthatóan tájékoztatni kell.

🔗 közvetlen hivatkozás
Mi a tilos egy reklámban?

Általánosságban tilos az olyan reklám, amely:

 • erőszakos magatartásra (általában fizikai és ehhez kapcsolódó mentális erőszak) ösztönöz vagy félelmet kelt;
 • a személyes vagy a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönöz;
 • környezetet, illetve a természetet károsító magatartásra ösztönöz;
 • megtévesztő vagy agresszív.
🔗 közvetlen hivatkozás
Mi minősül reklámnak?

A reklám fogalmát a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény határozza meg. E szerint a reklám olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely áru, szolgáltatás értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul. A reklám mögött mindig van gazdasági cél, ezért a társadalmi célú reklámok és politikai üzenetek nem tartoznak a gazdasági reklám fogalma alá, és így ezekre külön szabályok vonatkoznak.

Ahhoz, hogy egy üzenet, tájékoztatás reklámnak minősüljön elegendő tehát az is, ha „csak” a vállalkozás neve, logója vagy terméke szerepel benne.

Direkt marketing üzenetek (hírlevelek) küldése szempontjából ez lényeges elem, mert önmagában azáltal, hogy a reklámozó cég neve megjelenik az üzenetben, reklámküldeménynek minősül a levél, és így az csak a címzett előzetes, kifejezett hozzájárulásával küldhető jogszerűen. Bővebben a hozzájárulásról a Direkt Marketing rovatban olvashatsz.

🔗 közvetlen hivatkozás
Miként indítható el a békéltető testületi eljárás?

Először is a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az ügy rendezésének megkísérlése után kerülhet sor az eljárás megindítására.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul, mely kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani, melynek kötelező tartalmi elemeit a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény írja elő. Ha a kérelem nem felel meg a törvényi követelményeknek, a békéltető testület elnöke hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. A tanács a fogyasztó kérelmének elutasításáról dönt, ha a meghallgatást követően a kérelmet megalapozatlannak tartja.

Az elnök a meghallgatás kitűzött időpontjáról a feleket értesíti. Az értesítésben a vállalkozást fel kell szólítani, hogy az értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül nyilatkozzék válasziratban a fogyasztó igényének jogosságát és az ügy körülményeit illetően, valamint arról, hogy a tanács döntésként magára nézve kötelezésként elfogadja-e.

🔗 közvetlen hivatkozás
Mikor megtévesztő egy reklám?

Ha a reklám valótlan információt tartalmaz, vagy valós tényt olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy megtévessze a fogyasztót az áru valamely lényeges tulajdonsága tekintetében és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg.

Ha valótlan információt közölsz vagy valósat, de azt olyan módon, hogy abból a valóságtól eltérő következtetést vonhat le a fogyasztó, akkor az megtévesztő, és ezért tilos.

A megtévesztés mulasztással is megvalósulhat, így például, ha valamely lényeges információs nem közölsz a reklámban, vagy ha azt elrejted, homályos, érthetetlen, félreérthető vagy időszerűtlen módon közlöd.

Fontos a reklámok értékelése során, hogy nem az számít, hogy ténylegesen megtévesztetted-e a fogyasztókat, hanem, hogy a reklám alkalmas-e a megtévesztésre. Elegendő tehát a megtévesztés lehetőségének fennállása.

A szabályozás célja, hogy a fogyasztó kellő információk birtokában dönthessen arról, hogy megvásárol-e egy terméket, igénybe vesz-e egy szolgáltatást.

Tipikus megtévesztés:

 • eltérő nyereménytárgy kommunikálása (pl. vásárlási utalvány a nyeremény, miközben a reklámban készpénzt hirdetsz);
 • valamely részvételi, igénybe vételi feltétel elhallgatása;
 • ingyenesség állítása, miközben az csak bizonyos feltételek esetén érhető el;
 • akció, nyereményjáték időtartamának elhallgatása.
🔗 közvetlen hivatkozás
Milyen döntéseket hozhat a békéltető testület?

Határozattal jóváhagyhatja a felek közti egyezséget, amennyiben az megfelel a hatályos jogszabályoknak.

Kötelezést tartalmazó határozatot hozhat, ha a kérelem megalapozott, és a vállalkozás legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte.

Ajánlást tehet, ha a kérelem megalapozott ugyan, de a vállalkozás úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.

🔗 közvetlen hivatkozás
Milyen gyermekekhez kapcsolódó reklámtilalmak vannak?

Tilos az olyan reklám, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja. Erre a tilalomra nem csak a gyermekeknek és fiatalkorúaknak szóló, hanem valamennyi reklám esetén figyelemmel kell lenni.

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül és egyúttal tilos a reklámban a gyermekkorúak (14 év alattiak) közvetlen felszólítása a reklámozott áru megvételére, illetve igénybevételére vagy arra, hogy győzzék meg szüleiket vagy más felnőttet, hogy vásárolja meg számukra a reklámozott árut.

Tilos az olyan reklám, amely kihasználja a kiskorúaknak a szüleik, tanáraik és más személyek iránti bizalmát, továbbá a kiskorúak tapasztalatlanságát és hiszékenységét.

Tilos az olyan gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szóló reklám, amely alkalmas a gyermek-, illetve fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy erőszakra, szexualitásra utal vagy azt ábrázol, vagy témájának meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott konfliktus.

Tilos az olyan reklám, amely gyermek- vagy fiatalkorút veszélyes, erőszakos vagy a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutat be, és amely az életkorának megfelelő lelki vagy fizikai fejlődését nagymértékben veszélyeztetheti.

Tilos a gyermek-, illetve fiatalkorúak szerencsejátékban való részvételére felszólító reklám, és tilos közzétenni szerencsejátékhoz kapcsolódó reklámot olyan sajtótermékben, amely alapvetően gyermek-, illetve fiatalkorúakhoz szól.

🔗 közvetlen hivatkozás
Mire érdemes ügyelni a reklámállítások bizonyítása kapcsán?

A reklámállítások valóságának bizonyítása kapcsán fontos, hogy a reklámozónak már a reklám közzétételének időpontjában bizonyítékkal kell rendelkeznie arra vonatkozóan, hogy a reklámban elhangzott állítások megfelelnek a valóságnak.

A reklám csak tudományos módszerekkel megalapozott piackutatási eredményekre és más valódi, bizonyítható, releváns és időszerű dokumentumokra hivatkozhat, így pl. egyedi fogyasztói vélemény önmagában nem fogadható el a reklámállítás alátámasztásaként, az csupán a reklám részeként értékelhető.

(források: Magyar Reklámetikai Kódex, Vj-24/2009.)

🔗 közvetlen hivatkozás
Mire kell figyelnie a vállalkozásoknak a termékeik reklámozásához használt szlogenekkel kapcsolatban?

A szlogeneknél nem az számít, hogy a vállalkozás mit szeretett volna kifejezni velük, hanem kizárólag az, hogy a fogyasztóknak mit jelenthet. Tehát azokat a fogyasztók szemszögéből kell megítélni, s így jár el minden esetben a Versenytanács is.

A „legjobb árak”, „legalacsonyabb árak” és az ezekhez hasonló kifejezések például a fogyasztók számára azt jelenthetik, hogy az említett árak a jelenlegi piacon a legjobbak, legalacsonyabbak, tehát minden versenytársánál kedvezőbb áron kínálja hirdetett termékeit. Az ilyen szlogenek különösen alkalmasak a fogyasztók döntésének befolyásolására, a vállalkozás érvelését – miszerint ezek a szlogenek nem a piacon fellelhető legalacsonyabb árakra utalnak – így egy megtörtént esetben a Versenytanács elutasította.

🔗 közvetlen hivatkozás
Mit kell kötelezően feltüntetni a reklámban?

A 2008. évi XLVIII. törvény értelmében:

 • a reklámnak valamennyi lényeges információt tartalmaznia kell;
 • a hiteles, igaz és pontos tájékoztatás követelményeinek meg kell felelnie;
 • a fogyasztótól nem várható el, hogy több forrásból gyűjtse össze a tájékoztatás egyes elemeit, tehát a reklámokat önállóan, önmagukban vizsgálja a hatóság;
 • fontos a kommunikációs eszközök sajátosságainak figyelembe vétele (pl. reklám információáteresztő képessége más és más plakáton, banner-en, tv-ben, rádióban stb.)

A fogyasztó nem tökéletesen informált és nem várható el tőle, hogy megkérdőjelezze a vállalkozások által közzétett információ valóságát. A Gazdasági Versenyhivatal nem feltétlenül követeli meg a vállalkozásoktól, hogy egy termékkel, szolgáltatással kapcsolatos valamennyi részletet feltüntessenek kommunikációs anyagaikban, de azt igen, hogy a megjelenített tájékoztatás legyen valós és pontos.

A fogyasztók felé irányuló minden (reklámként vagy más módon megnyilvánuló) tájékoztatással szemben követelmény, hogy annak alapján a fogyasztó reális képet alkothasson az adott termékről (áruról, szolgáltatásról). A fogyasztóknak nyújtott tájékoztatásoknak, s különösen a reklámoknak önmagukban (minden további információ megismerése nélkül) kell hitelesnek, igaznak és pontosnak lenniük.

🔗 közvetlen hivatkozás
Mit kell tudni az apróbetűről, csillagozásról?

Apróbetűben általában a főüzenet további részleteit ismerteti a reklám. Az eltérő betűméret önmagában nem probléma, viszont megtévesztő jelleget kölcsönözhet a reklámnak, ha az apróbetű például annyira apró, hogy nem is olvasható vagy nem azon üzenet mellett található, amelyek konkretizál, és így elkerüli a fogyasztó figyelmét.

Nem elegendő tehát csupán az apróbetűre alapozni a reklámüzenet megfelelő jellegét.

A reklámban alkalmazható apróbetűs szöveg nem lehet ellentétes a főszöveggel, nem lehet szűkítő értelmű illetve túlságosan kisméretű sem, ilyenkor ugyanis az adott szöveg nem is válik a reklám részéve, olyan mintha ott sem lenne.

🔗 közvetlen hivatkozás
Online reklámokra van speciális szabály?

Az online reklámokra nem vonatkozik külön speciális szabályozás, azonban az általános reklámszabályoknak esetükben is érvényesülniük kell, vagyis:

 • a reklámnak valamennyi lényeges információt tartalmaznia kell;
 • a hiteles, igaz és pontos tájékoztatás követelményeinek meg kell felelnie;
 • a fogyasztótól nem várható el, hogy több forrásból gyűjtse össze a tájékoztatás egyes elemeit, tehát a reklámokat önállóan, önmagukban vizsgálja a hatóság;
 • fontos a kommunikációs eszközök sajátosságainak figyelembe vétele (pl. reklám áteresztő képessége más és más plakáton, banner-en, tv-ben, rádióban stb.)
🔗 közvetlen hivatkozás
Reklámban szerepelhet idegennyelvű szöveg?

A reklámfeliratokat magyar nyelven kell megjeleníteni, kivéve, ha az adott szöveg védjegyként le van védve, ebben az esetben idegen nyelven is közzétehető.

Gazdasági reklámban a reklám szövegét, ideértve a jelmondatot (szlogent) is – a vállalkozás neve, megjelölése, illetve az árujelző kivételével -, magyar nyelven meg kell jeleníteni, függetlenül a közzététel módjától.

A fenti követelmény teljesíthető úgy is, hogy – ugyanazon reklámban – az idegen nyelvű szövegen (szövegrészen) kívül annak magyar nyelvű megfelelőjét is megjelenítik, legalább ugyanolyan jól érzékelhetően, valamint legalább ugyanolyan méretben, mint az idegen nyelvű szöveget (szövegrészt).

🔗 közvetlen hivatkozás
Vannak korlátozások a reklámozás helyére vonatkozóan is?

Óvodában, általános iskolában és általános iskolai tanulókat fogadó kollégiumban, gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben főszabályként tilos a reklámtevékenység.

Ez a tilalom nem vonatkozik az egészséges életmódra és a környezet védelmére neveléssel összefüggő, továbbá a közéleti és kulturális tevékenység vagy esemény, valamint az oktatási tevékenység reklámjára, valamint az ilyen tevékenységet folytató, illetve ilyen eseményt szervező vagy annak megvalósulásához bármilyen formában hozzájárulást nyújtó vállalkozás nevének, védjegyének vagy egyéb megjelölésének az adott tevékenységgel, eseménnyel közvetlenül összefüggő megjelenítésére.

Olyan tartalom, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsőséges, illetve indokolatlan erőszakot tartalmaz, csak oly módon tehető a nyilvánosság tagjai számára elérhetővé különböző médiafelületeketen (pl. sajtó, internet, TV), amely biztosítja, hogy kiskorúak rendes körülmények között nem férhetnek hozzá.

(források: 2008. évi XLVII. törvény, 2008. évi XLVIII. törvény, 2010. évi CIV. törvény, 2010. évi CLXXXV. törvény).

🔗 közvetlen hivatkozás

Gyógyszer reklámok szabályai

A gyógyszerek promóciója is tilos?
 • az emberi egészséggel vagy betegséggel kapcsolatos közlések, információk, feltéve, hogy azok közvetett módon sem utalnak megnevezett vagy beazonosítható gyógyszerre;
 • kereskedelmi árlista, feltéve hogy nem tartalmaz információt a gyógyszer hatásaira;
 • címke, betegtájékoztató;
 • a kedvezőtlen mellékhatásokról szóló tájékoztató.
🔗 közvetlen hivatkozás
Adható-e gyógyszer, mint promóciós ajándék, kedvezmények fogyasztók részére?

A Gyógyszertörvény gyakorlatilag az ajándékozás valamennyi formáját kizárja, akár az orvos, akár a gyógyszerész, akár közvetlenül a forgalmazó (vagy bármely más gazdálkodó szervezet) adná az ajándékot.

Ajándéknak tekinthető a nyereményjátékban való részvétel lehetősége is, a Gyógyszertörvény egyaránt tiltja ennek minden közvetlen vagy közvetett formáját is. A meghatározott mennyiségű termék vásárlásával összefüggő ajándékozás azért is tilos, mert egyértelműen a termék fogyasztására ösztönöz.

Egyetlen kivételt jelent a már említett nem TB támogatott gyógyszerek esetén adható árkedvezmény.

🔗 közvetlen hivatkozás
Adható-e gyógyszer, mint promóciós ajándék, kedvezmények szakemberek részére?

Főszabályként ez is tilos, de van néhány kivétel:

 • ismertetés keretében;
 • olyan csekély értékű természetbeni juttatás esetén, amelynek beszerzési ára vagy előállítási költsége nem haladja meg a mindenkori minimálbér havi összegének 5%-át;
 • összefügg az egészségügyi tevékenységgel (pl. a spatula, vénaszorító, pupilla lámpa, írószer, szappan, törölköző, jegyzettömb, papírtörlő, zsebkendő a gyógyító tevékenységgel összefüggő ajándéktárgy lehet, ezek az orvos rendelőjében felhasználhatóak, ezért ajándékba adhatóak)
 • ha az ajándékon több infó szerepel, mint a cég neve/logója, úgy adott esetben az már ismertetésnek számíthat, ez esetben azonban meg kell felelnie az ismertetésre előírt tartalmi követelményeknek.

Fontos, hogy ismertetés keretében pénzbeli juttatás vagy előny semmilyen módon nem adható, nem ajánlható fel és nem ígérhető.

A csekély értékű ajándékon kívül gyógyszerminta is adható az orvosnak (közvetlenül csak orvosoknak, közvetve betegnek is), az alábbi feltételek szerint:

 • célja orvos megismertetése a gyógyszerrel
 • a gyógyszerminták és gyógyszeradományok nem ösztönözhetnek adott gyógyszerek ajánlására, rendelésére, vásárlására, forgalmazására, értékesítésére vagy alkalmazására
 • törzskönyvezés után 2 évig adható minta
 • évente maximum két csomagolási egység
 • kiszerelése nem lehet nagyobb a gyógyszer forgalmazott kiszerelési formájánál

A mintán – el nem távolítható módon – fel kell tüntetni a következő feliratot: „Ingyenes orvosi minta, kereskedelmi forgalomba nem hozható!”.

A minta átadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni.

🔗 közvetlen hivatkozás
Gyógyszer szponzoráció lehetséges?

Főszabály szerint tilos a vényköteles gyógyszer szponzorációja. Ez alól azonban kivételt jelentenek az alábbiak:

 • gyógyszercég neve és logója megjeleníthető szponzor spotban!
 • vénynélküli gyógyszer szponzorációja (ahogy a reklámoknál, úgy szponzoráció esetén is betartandók a gyógyszer reklámozására előírt speciális szabályok).
🔗 közvetlen hivatkozás
Gyógyszerreklámok tartalmi tilalmai, korlátok

A reklám nem tartalmazhat olyan utalást vagy kifejezést, amely:

 • az orvosi vizsgálat, kezelés, műtéti beavatkozás szükségtelenségére vagy mellőzhetőségére hivatkozik, vagy annak képzetét kelti,
 • a gyógyszer mellékhatások nélküli vagy biztos gyógyulást eredményező alkalmazhatóságának képzetét kelti,
 • a gyógyszert kozmetikumként vagy élelmiszerként tünteti fel,
 • a gyógyszer hatásosságát és biztonságos használatát kizárólag annak természetes eredetére vezeti vissza,
 • téves öndiagnózist eredményezhet (kórtörténet leírásával vagy részletes ismertetésével),
 • félelemérzetet kelt,
 • tudósok, egészségügyi szakemberek vagy ismert személyiségek ajánlását tartalmazza,
 • annak képzetét kelti, hogy a gyógyszer nélkül az ember egészsége károsul.
🔗 közvetlen hivatkozás
Lehet-e a domain neve egy vényköteles gyógyszer?

A gyógyszertárból kizárólag orvosi vényre kiadható, vagy TB támogatásba befogadott gyógyszerek nevének, vagy nemzetközi szabadnevének domain névként, vagy annak részeként történő alkalmazása akkor megengedett, ha a weboldal fenntartója biztosítja, hogy az azon megjelenített információ csak egészségügyi szakember számára hozzáférhető.

Egyebekben, azt is vizsgálni szükséges, hogy az adott név nem védjegy-e.

🔗 közvetlen hivatkozás
Mi nem minősül gyógyszer reklámnak?
 • az emberi egészséggel vagy betegséggel kapcsolatos közlések, információk, feltéve, hogy azok közvetett módon sem utalnak megnevezett vagy beazonosítható gyógyszerre;
 • kereskedelmi árlista, feltéve hogy nem tartalmaz információt a gyógyszer hatásaira;
 • címke, betegtájékoztató;
 • a kedvezőtlen mellékhatásokról szóló tájékoztató.
🔗 közvetlen hivatkozás
Milyen figyelmeztető szöveget és hogyan kell elhelyezni a nem vényköteles gyógyszerek reklámjában?

Fontos, hogy a figyelmeztető szöveg

 • jól olvasható,
 • jól látható,
 • vízszintesen elhelyezett,
 • a háttérből megfelelően kiemelt,
 • magyar nyelvű vagy magyar nyelven is elmondott,
 • jól érthető

szöveg legyen.

Továbbá a reklám felületének legalább 10%-án; tévé/rádió reklám esetén legalább 5 mp-ig látszódjon.

 • nem vényköteles gyógyszer esetén: „A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!”,
 • gyógyászati segédeszköz esetén: „A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!”.
 • hagyományos növényi gyógyszer reklámjának az első pontban foglaltakon túl a következő figyelmeztető szöveget is tartalmaznia kell: „Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul.”
🔗 közvetlen hivatkozás
Mit kell egy gyógyszerforgalmazó cég weboldalán megjeleníteni?

Milyen weboldalakról van szó?
Minden olyan weboldal, amelyet gyógyszercég tart fenn, vagy amelyet közvetlen vagy közvetett formában, bármilyen módon támogat.

Mi jeleníthető meg?

 • A gyógyszercégre vonatkozó általános információk (pl. pénzügyi adatok, a kutatási és fejlesztési programok leírása, a gyógyszercégek és termékeire kihatással lévő szabályozási változások megvitatása, karrierlehetőség stb.)
 • Egészségnevelésre vonatkozó információk:
  • nem reklám jellegű információk a betegségek jellemzőiről, megelőzésükről, szűrésükről és kezelésük módszereiről
  • a közegészségügy előmozdítására szolgáló egyéb információk
  • mindig tartalmaznia kell azt a javaslatot, hogy az érdeklődő további felvilágosításért forduljon egészségügyi szakemberhez.

Kinek szól az oldal? Orvos vagy beteg?
Vényköteles gyógyszerekről szóló tájékoztatás kizárólag a szakemberek számára tehető elérhetővé.

🔗 közvetlen hivatkozás
Mit kell feltétlen tartalmaznia a nem vényköteles gyógyszer reklámjának?

A vény nélkül kiadható és TB támogatásban nem részesülő gyógyszerek esetén is csak akkor megengedett a reklám, ha:

 • egyértelműen meghatározza, hogy a reklámozott termék gyógyszer;
 • tartalmazza a gyógyszer nevét;
 • rendeltetésszerű használatra ösztönöz,
 • a gyógyszert az engedélyezett alkalmazási előírás alapján mutatja be,
 • tartalmazza a figyelmeztető szöveget, és felhívást a betegtájékoztató megismerésének szükségességére.
🔗 közvetlen hivatkozás
PR tevékenység folytatható gyógyszerek kapcsán?

Szerkesztői tartalomnak álcázott reklám tilalma
Ha egy gyógyszercég kereskedelmi kommunikáció során használt anyagát valamely folyóiratban megjelenteti, ügyelni kell arra, hogy az ne keltse független szakmai vagy tudományos közlemény, illetve szerkesztőségi vélemény látszatát.

Burkolt reklám tilalma
Burkolt kereskedelmi közleménynek minősül az olyan kereskedelmi közlemény, amelynek közzététele természetét tekintve megtéveszti a közönséget. Burkolt reklámnak minősülhet a kereskedelmi közlemény céljait szolgáló közlemény abban az esetben is, ha nem ellenszolgáltatás fejében került közzétételre.

🔗 közvetlen hivatkozás
Reklámozható-e vényköteles gyógyszer? Milyen gyógyszereket tilos reklámozni?

Gyógyszer reklámozására kizárólag vény nélkül kiadható és TB támogatásban nem részesülő gyógyszerek esetén van lehetőség.

Következésképp tilos közzétenni főleg:

 • a gyógyszertárból kizárólag orvosi vényre kiadható vagy TB támogatásba befogadott gyógyszerek, tápszerek, továbbá a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati segédeszközök reklámját;
 • a Magyarországon nem forgalmazható, illetve nem alkalmazható gyógyszerekről/gyógyászati segédeszközökről készített reklámot,
 • gyermekkorúaknak szóló reklámot,
 • olyan vény nélkül is beszerezhető gyógyszer reklámját, amelynek nevével azonos elnevezésű, kizárólag orvosi vényre kiadható gyógyszer is forgalomban van.
🔗 közvetlen hivatkozás
Weboldalon ”Termékeink” címszó alatt vényköteles termékek rövid ismertetője (alkalmazási javallat és ajánlás) található, cég és logó feltüntetésével, amely alkalmas a termék népszerűsítésére. Reklám? Ha igen, jogszerű-e?

Egy weboldalon a „Termékeink” címszó alatt – minden korlátozás nélkül, laikusok számára is szabadon hozzáférhető módon – olvasható volt a javallatra kiterjedő rövid ismertető és ajánlás vényköteles, valamint vény nélkül is kiadható gyógyszerekről. Miután a honlapon megjelenítésre került a cégnév, logó, valamint a gyógyszerek javasolt alkalmazási köre, és a készítmények neve, alkalmas volt az értékesítés előmozdítására, de legalább a bemutatott termékek megismertetésére, népszerűsítésére. Ennek alapján a gyógyszertermék reklámozása állapítható meg akkor is, ha a tájékoztatásnak nem volt célja adott termék népszerűsítése vagy megismertetése, mégis ténylegesen alkalmas volt arra.

🔗 közvetlen hivatkozás

Termékmegjelenítés

A termékemet hogyan helyezhetem el egy műsorban?

A termék nem kaphat a produkció témájához képest indokolatlan hangsúlyt, és a nézőket nem hívhatják fel közvetlenül a megjelenített termék megvásárlására vagy a szolgáltatás igénybevételére. Nem törvénysértő azonban, ha a termék egyedi tulajdonságait a műsor témájához kapcsolódó tájékoztató, oktató, kulturális, kritikai vagy fogyasztóvédelmi céllal hangsúlyozzák. A termékmegjelenítés nem befolyásolhatja a szerkesztői függetlenséget, nem sértheti a vallási és világnézeti meggyőződést, nem tartalmazhat hátrányos megkülönböztetést senkire nézve, nem ösztönözhet egészségre, biztonságra és környezetre ártalmas magatartásra.

🔗 közvetlen hivatkozás
A termékmegjelenítésről kell tájékoztatnom a fogyasztókat?

Minden esetben köteles a műsor szerkesztője a műsor elején tájékoztatni a fogyasztókat, ha termékmegjelenítés található az adott műsorszámban. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a tévékkel és rádiókkal egyeztetve kialakított egy jelölést, amelynek minden olyan műsorszám elején fel kell tűnnie, amely termékmegjelenítést tartalmaz.

A termékmegjelenítés alkalmával ennek a feliratnak kell látszania és elhangoznia: A MŰSORSZÁM TERMÉKMEGJELENÍTÉST TARTALMAZ.

🔗 közvetlen hivatkozás
Hol találkozhatunk a termékmegjelenítéssel?

Termékmegjelenítéssel sok helyen találkozhatunk, legyen akár tévésorozat, film, szórakoztató műsor, vagy sportműsor, jellemzően ezekben az esetekben a termékmegjelenítésért díjat szoktak fizetni. A felsoroltakon kívül más műfajokban is felbukkanhatnak termékek, de ebben az esetben a hirdető a termék vagy a szolgáltatás rendelkezésre bocsátásán vagy egyéb ellenszolgáltatáson túl nem fizet termékének megjelenítéséért. Az előbbit „fizetett termékmegjelenítésnek”, az utóbbit „kellékelhelyezésnek” nevezik.

🔗 közvetlen hivatkozás
Milyen esetben beszélhetünk termékmegjelenítésről?

Termékmegjelenítés tipikus esete, mikor egy termék nem egy reklámban elkülönítve, hanem egy műsor részeként kerül megjelenítésre, ezáltal népszerűsítésre. Reklámozás egy módja, mely esetben a reklámozó társaságok a termékeiket műsorokban megjelenítve, vagy akár a műsor részeként felhasználva próbáljak népszerűsíteni a portékát.

🔗 közvetlen hivatkozás
Milyen műsorokban tilos a termékmegjelenítés?

Nem jeleníthetők hírműsorokban, a politikai tájékoztató műsorszámokban, a nemzeti ünnepek hivatalos eseményeiről tudósító műsorszámokban és a vallási, egyházi tartalmú műsorokban.

🔗 közvetlen hivatkozás

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat

Hogyan tudom megállapítani, hogy adott esetben a reklámozó kereskedelmi gyakorlata tisztességtelen-e?

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény egy három lépcsős szabályozást vezetett be. Ennek értelmében először azt szükséges megvizsgálni, hogy a vállalkozásnak a kereskedelmi gyakorlata szerepel-e a törvény által felállított fekete listában , amely a törvény mellékletét képezi. Amennyiben a vállalkozás magatartása kimeríti  bármelyik pontot, úgy biztosan tisztességtelennek fog minősülni a kereskedelmi gyakorlata.

Második körben azt kell megnézni, amennyiben a vállalkozásnak a kereskedelmi gyakorlata nem ütközik a fekete listába, hogy a kereskedelmi gyakorlata megtévesztő-e vagy agresszív.

Amennyiben ennek a kritériumnak sem felel meg, úgy az általános tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó klauzulát kell alkalmazni. Ezek alapján a 2. pontban kifejtetteket kell megvizsgálni.

🔗 közvetlen hivatkozás
Ki tartozik felelősséggel a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat esetében?

Mindig az a vállalkozás felel a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatért, akinek a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat által érintett áru eladása vagy annak eladás ösztönzése érdekében állt. Amennyiben a kereskedelmi kommunikációt eltérő személy tette közzé a vállalkozástól, úgy egyetemlegesen felelősséggel tartozik mind a vállalkozás mind a kereskedelmi kommunikációnak a közzétevője.

🔗 közvetlen hivatkozás
Mely hatóság járhat el?

Eljárhat a Fogyasztóvédelmi Hatóság , a Magyar Nemzeti Bank valamin a Gazdasági Versenyhivatal.

🔗 közvetlen hivatkozás
Mi a megtévesztő kereskedelmi gyakorlat?

A megtévesztő kereskedelmi gyakorlat vonatkozhat egy áru létezésére, az áru lényeges jellemzőire (pl.: mennyisége, származási helye, szállítás; környezeti hatásai, az egészségre gyakorolt hatása) az áru árára (például, hogy egy termék akciós, de valójában mégsem az) vagy az áruhoz kapcsolódóan valamely szolgáltatásra.

🔗 közvetlen hivatkozás
Mi az agresszív kereskedelmi gyakorlat?

Azt nevezzük agresszív kereskedelmi gyakorlatnak, amikor a vállalkozás a fogyasztóval szembeni hatalmi helyzetével visszaél vagy akár a fogyasztó zavarásával fizikai vagy pszcihikai nyomásgyakorlás útján olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas a fogyasztó szabad döntésének a befolyásolására, ezáltal a fogyasztót olyan döntés meghozatalára készteti, amelyet a fogyasztó nem hozott volna meg.

Agresszív kereskedelmi gyakorlatnak minősült például egy vállalkozás által küldött sms, melynek tartalma az alábbi volt „saját érdekében azonnali visszahívását várom”, a „jogi eljárás elkerülése végett fizessen határidőre”.

🔗 közvetlen hivatkozás
Mi minősül még tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak?

Akkor beszélhetünk tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról, amikor a vállalkozás eljárása nem felel meg a szakmai gondosság követelményének (amelynek fent kell állnia egészen a szerződés megkötését megelőzően a szerződés megkötésekor és azután is), vagyis amikor a vállalkozás az elvárható szintű szakismerettel jár el.  A Versenytanács Vj. 122/2010. állásfoglalása alapján akkor beszélhetünk elvárható szintű szakismertről, ha a vállalkozás kereskedelmi kommunikációja megfelel, a jogszabályi előírásoknak valamint a fogyasztókkal megkötött szerződések előírásait betartja és tartózkodik a szerződésszegéstől.  Valamint a jóhiszeműség és tisztesség követelményék meg kell, hogy feleljen a vállalkozás eljárása.

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat megállapításának további feltétele, hogy alkalmas legyen a fogyasztói magatartás torzítására.

🔗 közvetlen hivatkozás
Mit tehetek abban az esetben, ha egy reklámújságban a reklámozó azt hirdeti, hogy a terméket 25%-al olcsóbban tudom megvenni, azonban miután megvettem szembesülök vele, hogy az adott termék ára magasabb, mint az akciós ár?

Azt az esetet, amikor egy vállalkozás a fogyasztó tájékoztatása során valamilyen információt elhallgat vagy elrejt, vagy azt az információt homályos, érthetetlen, félreérthető vagy időszerűtlen módon bocsátja, a fogyasztó rendelkezésére ezt nevezi a törvény megtévesztő mulasztásnak, ami a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat egyik formája.

🔗 közvetlen hivatkozás