Jogszabályok / Adatvédelmi kérdésekben alkalmazandó jogszabályok

2011. évi CXII. adatvédelmi törvény

Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról:

Az adatvédelmi törvényünk (Infotv.) 2012. január 1. napján lépett hatályba. Elsősorban abban hozott újdonságot az új törvény, hogy – a korábbi Adatvédelmi Biztos helyére – felállította az adatvédelmi hatóságot, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH). A hatóság az adatkezeléssel, illetve adatvédelmi előírások megsértésével kapcsolatos ügyekben jogosult eljárni, és a jogsértő adatkezelőkkel vagy adatfeldolgozókkal szemben a megfelelő szankciókat alkalmazni.

Az Infotv. a reklámtevékenységhez annyiban kapcsolódik, hogy a címzett reklámüzenetek kiküldése minden esetben párosul személyes adatkezeléssel, hiszen konkrét személyeknek (címzetteknek) kerül kiküldésre a reklámanyag, így a direkt marketing tevékenységre az adatkezelés előírásait is alkalmazni kell.

Az Infotv-ben olvashatsz bővebben arról, hogy a magyar szabályozás mit ért általában személyes adat alatt, és melyek a különleges személyes adatok, milyen esetekben kezelhetik az adatokat anélkül, hogy ehhez külön hozzájárult volna az érintett, valamint arról, hogy a saját személyes adataival mindenki szabadon rendelkezhet, és ennek megfelelően, ha adatokat szolgáltatunk magunkról egy vállalkozásnak, akkor milyen jogaink lehetnek a megadott adatainkkal kapcsolatban.

A fentieken kívül arról is a szól a törvény, hogy közérdekű adatok esetén milyen szerveknek és milyen közzétételi kötelezettsége van, és egyébként mi minősül közérdekű adatnak.

🔗 közvetlen hivatkozás
GDPR

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet/ General Data Protection Regulation, GDPR) előírásai a magyar jogalanyokra (pl. az érintettekre, az adatkezelőkre és adatfeldolgozókra, a hatóságokra és a bíróságokra) 2018. május 25-től közvetlenül alkalmazandók, kivéve azokat, amelyek teljes körű alkalmazásához, végrehajtásához az egyes tagállamok nemzeti jogszabályaiban előírt további rendelkezések szükségesek. Emellett a rendelet bizonyos – korlátozott – körben lehetőséget ad a tagállamoknak kiegészítő vagy ahhoz képest meghatározott irányban eltérő szabályok megalkotására.

Az általános adatvédelmi rendelet a reklámtevékenységhez annyiban kapcsolódik, hogy a címzett reklámüzenetek kiküldése minden esetben párosul személyes adatkezeléssel, figyelemmel arra, hogy konkrét személyeknek (címzetteknek) kerül kiküldésre a reklámanyag, ezért a direkt marketing tevékenységre az általános adatvédelmi rendelet előírásait is alkalmazni kell.

Az általános adatvédelmi rendeletben olvashatsz arról, hogy mi a személyes adat, különleges adat, milyen esetekben lehet a személyes adatokat kezelni, továbbá amennyiben személyes adatokat szolgáltattál az adatkezelőnek, akkor milyen jogaid lehetnek az adatkezelővel szemben. Az általános adatvédelmi rendelet tartalmazza továbbá, hogy az adatkezelőnek milyen kötelezettségei vannak az adatkezelések során, pl.: kell-e hatásvizsgálatot készíteni vagy adatvédelmi tisztviselőt kijelölni.

🔗 közvetlen hivatkozás